Integritetspolicy

Här kan du läsa om din rätt till integritet och hur vi säkerställer att dina personuppgifter är trygga hos oss.

Senast ändrad

2023-09-07

1. Syfte

1.1. Denna Integritetspolicy gäller när Camabo Media Production AB, med adressen Upplandsgatan 70, 113 44 Stockholm, organisationsnummer 559253-7798, (härefter ”Camabo Media Production”, ”vi”, eller ”våran”) utför behandling av personuppgifter rörande dig som användare av Camabo Media Productions webbaserade produktionsplattform och eller studio, eller dig som företräder ett bolag som Camabo Media Production har ett samarbete med (härefter ”dig” eller ”du”).

1.2. Camabo Media Productions behandling av personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) (”GDPR”).

2016/679

2. Laglig grund för behandlingen

2.1. Vi behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för utförandet av ett avtal med dig eller för att utföra sådana åtgärder som är nödvändiga för att ingå ett avtal med dig.

2.2. Dina personuppgifter används även av Camabo Media Production med stöd av ett berättigat intresse för att kontakta dig för utskick av notiser via e-post, exempelvis när en bok levererats eller att en studiobokning ändrats.

2.3. För vissa användare av Camabo Media Productions produktionsplattform, vilka nedan benämns Uppläsare, samlar vi in personuppgifter som visas i Camabo Media Productions röstbank med stöd av ett berättigat intresse. På detta sätt tillgodoses Camabo Media Productions intresse av att ge kunder information om befintliga Uppläsare.

2.4. Personuppgifter kommer även att behandlas om det är nödvändigt för att efterleva rättsliga förpliktelser till följd av EU-rätt och svensk lag, exempelvis enligt bokföringslagen (1999:1078).

2.5. Om du är kontaktperson för en leverantör, samarbetspartner eller potentiell kund till Camabo Media Productions behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse. Camabo Media Productions kommer då att kommunicera med dig så länge som det specifika intresset föranleder.

2.6. För det fall Camabo Media Production utför direktmarknadsföring görs detta med stöd av ett berättigat intresse.

3. Ändamålen med behandlingen

3.1. Camabo Media Production behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

3.2. PersonuppgifteranvändsiCamabo Media Productionsröstbank för att kunder ska kunna göra sökningar på röstprover.

3.3. Utöver vad som anges ovan kommer dina personuppgifter att behandlas i samband med fakturering, informationsgivande och kommunikation med dig som kund.

3.4. Vi behandlar personuppgifter vid utskick av notiser i syfte att kommunicera hur våra tjänster och vår verksamhet utvecklas.

4. Personuppgifter som behandlas

4.1. En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Inom ramen för Camabo Media Productions verksamhet behandlas olika typer av personuppgifter. Informationen vi behandlar lämnas direkt från dig som användare av Camabo Media Productions produktionsplattform och eller studio. 

4.2. Camabo Media Production kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter för de ändamål och under de omständigheter som beskrivs ovan:

  1. a) Identifierare – förnamn och efternamn,
  2. b) Kontaktuppgifter – telefonnummer, adress och e-postadress,
  3. c) Faktureringsuppgifter – faktureringsuppgifter för betalning.

4.3. Från Uppläsare som använder Camabo Media Productions produktionsplattform och eller studio samlar vi in, utöver information om e-post och telefonnummer, även ljudfiler med Uppläsarens röst, foton och andra uppgifter som Uppläsaren valt själv att fylla i, exempelvis bakgrundinformation och språkkunskaper.

5. Mottagare av personuppgifter

5.1. Camabo Media Production delar dina personuppgifter med andra när det är nödvändigt för att (i) utföra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig, eller (ii) efterleva lag, författning eller beslut som vi måste efterleva.

5.2. Personuppgifter som du lämnar kan komma att lämnas ut till tredjepartsleverantörer av tjänster eller system, såsom lagringsleverantörer eller betaltjänstleverantörer.

5.3. Camabo Media Production eftersträvar att alltid behandla personuppgifter inom EU/EES. I de fall ett personuppgiftsbiträde till Camabo Media Production har verksamhet utanför EU/EES kommer Camabo Media Production att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd, i förenlighet med GDPR.

6. Bevarande av personuppgifter

6.1. Personuppgifter lagras så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. De flesta personuppgifter som Camabo Media Production behandlar om dig kommer därför att raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla ett avtal med dig.

6.2. Camabo Media Production är skyldigt att bevara vissa personuppgifter i sju år för att efterleva Bokföringslagen (1999:1078).

7. Gallring av personuppgifter

7.1. Personuppgifter raderas eller anonymiseras när uppgifterna inte längre behöver bevaras, som beskrivet ovan. Med anonymisering menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.

7.2. När Camabo Media Production raderar eller anonymiserar personuppgifter kan dessa inte återkallas eller återskapas av Camabo Media Production.

8. Informationssäkerhet

8.1. Som personuppgiftsansvarig vidtar Camabo Media Production lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, i enlighet med GDPR.

8.2. Om dina personuppgifter är inblandade i en säkerhetsincident (en så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer vi att informera dig i enlighet med GDPR.

9. Dina rättigheter

9.1. Du har rätt att återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen före återkallandet.

9.2. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas till lagring och invända mot personuppgiftsbehandling.

9.3. Du har rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. Camabo Media Production kommer att sammanställa information om hur dina personuppgifter behandlas och skicka denna till dig.

9.4. Du har rätten att begära att Camabo Media Production rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter Camabo Media Production har behandlat ger en felaktig bild.

9.5. Du har rätten att begära att Camabo Media Production raderar dina personuppgifter. Camabo Media Production kommer då att radera sådana personuppgifter som inte måste bevaras för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Camabo Media Production kommer även att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifterna fortfarande är nödvändiga för att uppfylla ett avtal med dig. Camabo Media Production kommer alltid att svara dig och förklara vilka personuppgifter som Camabo Media Production har rätt att fortsätta behandla.

9.6. Du har alltid rätten att inge klagomål till den relevanta tillsynsmyndighet där du bor, arbetar eller där en överträdelse av GDPR enligt din mening har skett. I Sverige är den relevanta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

9.7. Du har rätten att begära att Camabo Media Production raderar dina personuppgifter. Camabo Media Production kommer då att radera sådana personuppgifter som inte måste bevaras för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Camabo Media Production kommer även att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifterna fortfarande är nödvändiga för att uppfylla ett avtal med dig. Camabo Media Production kommer alltid att svara dig och förklara vilka personuppgifter som Camabo Media Production har rätt att fortsätta behandla.

Om du vill utöva dina rättigheter ovan ber vi dig att kontakta oss på [email protected] 

Denna policy är upprättad i april 2022.